Adatvédelmi és regisztrációs nyilatkozat

A Cashbank &Credit Consulting Kft 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3. üzemelteti a www.arveresnet.hu internetes oldalt (továbbiakban: honlap). A Cashbank & Credit Consulting Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton kijelenti, hogy a honlap üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Adatvédelmi rendelkezések hatálya: www.arveresnet.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (továbbiakban: Látogatók) személyes adataira terjed ki.
A törvény által előírt tájékoztatási kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget:

Alapfogalmak:

a. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
b. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
c. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
d. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
e. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
f. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. Adatfeldolgozásra kizárólag Cashbank & Credit Consulting Kft. és a honlapot üzemeltető licencbe adó, jogosult
g. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az Adatkezelő megbízásából beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is személyes adatok feldolgozását végzi;
h. Üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81§ - ának (2) bekezdésében meghatározott fogalom.

1. Regisztráció

A honlapon, akár több helyen is megadhatja a regisztrációhoz szükséges adatait. 
A regisztráció során esetlegesen meg kell adnia:
- a teljes nevét, 
- vállalkozása nevét, 
- elérhetőségét (cím, telefonszám)
- titulusát, 
- egy választott jelszót, stb. azonban minden esetben
- a regisztráló valós e-mail címét. 
Fontos, hogy kizárólag működő e-mail címet adhat meg. Egyes oldalak látogatásának, olvasásának, letöltésének feltétele a regisztráció. Az Adatkezelő jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a honlap rendeltetésszerű használata. Az Adatkezelő bármely regisztrált felhasználó regisztrációját, saját döntési jogkörében jogosult bármikor azonnali hatállyal egyoldalúan megszüntetni. Adatkezelő jogosult a regisztrált email címre küldött üzenet útján értesíteni regisztráltat a regisztráció megszüntetésről. A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában részére az Adatkezelő, üzemeltetője hírleveleket, az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje vagy akár egyes oldalak megtekintését biztosítsa. A regisztrált felhasználó belépést követően a weboldal adminisztrációs felületén található tudja regisztrációját megszüntetni, ha nem kívánja az előbb felsorolt szolgáltatásokat igénybe venni.
A regisztrált felhasználó csak saját nevében regisztrálhat. A regisztrált felhasználó jelen Adatvédelmi és regisztrációs nyilatkozat elfogadásával nyilatkozik, hogy a honlapon található bármely adatbekérési felületen, (bármely mező, cella, ahol adatot adhat meg, nem korlátozva a regisztrációs felületre) csak és kizárólag olyan adatot ad meg, amely adat rögzítésére, továbbítására az adat tulajdonosától kifejezett hozzájárulást szerzett be, ide nem értve, ha saját adatait adja meg. Minden adatszolgáltatás önkéntes! 
Adatkezelő a megadott adatokat a hatályos törvényeknek megfelelően kezeli.
Adatkezelő adatfeldolgozásra a megadott adatokat továbbíthatja a honlapot üzemeltető szoftver licencbeadója felé.

2. A regisztráció során megadott személyes adatok

A regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (továbbiakban: Avtv.) 2.§ 1. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek.
Az adatok megadása önkéntes, azok vonatkozásában az Adatkezelő az adatok kezelése során adatfeldolgozót igénybe vesz.
A regisztráció során az Avtv. 2. § 2. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

3. Az általunk rögzített személyes adatok

Naplózott adatok a weboldalon történő tevékenységek során, a rendszer automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ezek a naplók, adott esetben olyan adatokat tartalmazhatnak, mint például az oldal letöltés dátuma, fiókazonosító, regisztrált felhasználó esetén felhasználónév és azonosító szám, domain név, IP cím, GET és POST értékek, URL címek és egyéb kliens oldali adatok.

4. Az adatkezelés jogalapja

A regisztráció során vagy az oldal bármely felületén az oldal látogatója által megadott adatokat, Adatkezelő kizárólag hírlevél küldése, és az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése végett tárolja és használja fel. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a  Cashbank & Credit ConsultingKft. szerződéses feladatainak teljesítése végett közreműködésének kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.
A jelen Adatvédelmi és regisztrációs nyilatkozat elfogadásával Ön az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatokat átadja. Az átadott adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában sem jogosult.

5. Az adatok elérhetősége, módosítása, törlése

Rendszerünkbe Ön regisztrált felhasználóként e-mail címe és jelszava segítségével a sikeres regisztrációt követően beléphet, majd regisztrációs adatait módosíttathatja, töröltetheti. (lásd oldal felső sávjában fekete fejléc menü).
Az Adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció törlését a(z) info@arveresnet.hu címre küldött írásos értesítést követő 8 munkanapon belül, a felhasználó által végzett adatmódosítást pedig a rendszer segítségével azonnal végrehajtja.

6. Jogorvoslati lehetőség

Az érintett, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését az info@arveresnet.hu címre írt elektronikus levél írásával.
Az érintett kérelmére a Cashbank & Credit Consulting Kft. mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Cashbank & Credit Consulting Kft.. költségtérítést állapít meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
1) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az Adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
2) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
3) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza az adatkezelés általános szabályait, azaz hogy a Társaság milyen módon gyűjtheti az Ön személyes adatait; milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet, hogyan használhatja fel és továbbíthatja azokat, mit tesz a személyes adatok és az Ön jogainak védelme érdekében, valamint hogy Ön hogyan veheti fel a Társasággal a kapcsolatot az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban. A Társaság: Cashbank & Credit Consulting Kft.. 8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.)

7. Hogyan gyűjtheti és szerezheti meg a Társaság ön személyes adatait:

A Társaság az alábbi módokon gyűjtheti és szerezheti meg az Ön személyes adatait:
- weboldalon történő regisztráció, vagy
- telefonos vagy e-mailes kapcsolatfelvétel, vagy
- nyilvános, nyílt adatbázisokból, ahova az Ön hozzájárulásával került fel az adat, (például: Jófogás.hu, Ingatlan.com stb. vagy
- egyéb online űrlapok kitöltése által (például hírlevél feliratkozás).
Amikor bejelentkezik a Weboldalon, használhatunk cookie-kat más néven sütiket vagy egyéb hasonló eljárásokat, amelyek meghatározott információkat gyűjtenek a Weboldal használatával kapcsolatosan, amikor Ön belép, megtekinti és böngészi a Weboldalt. A süti egy adatfájl, amelyet a számítógépre vagy weboldalak felkeresésére használt mobileszközre helyeznek el. A sütik több célból kerülhetnek alkalmazásra, ideértve a felhasználó érdeklődési körének és a meglátogatott weboldalak felmérését. A böngészője beállításainál letilthatja a sütik fogadását (a böngészője Beállítások vagy Internetes beállítások menüpontjában). Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Weboldal néhány funkciója nem működik tökéletesen, ha Ön letiltja a sütik fogadását. Ezen sütik nem az Ön személyes adatait gyűjtik.
Az adatgyűjtés előtt a Társaság minden esetben felhívja a Látogató figyelmét az adatgyűjtés tényére. A személyes adatait kizárólag az adatgyűjtésre vonatkozó tájékoztató Látogató általi megismerése és elfogadása után gyűjtheti a Társaság. A Látogató részéről az adatok megadása ennek következtében valamennyi esetben önkéntes, a Látogató nem kötelezhető a személyes adatainak a megadására, azonban tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a személyes adatait nem adja meg, meghatározott felhasználói felületek nem nyílnak meg a számára.
A Látogató jogosult a személyes adatainak, ezzel egy időben a regisztrációjának törlését kérni a Társaságtól.

8. Milyen jellegű személyes adatokat gyűjthet a Társaság? 

A Weboldal begyűjtheti az Ön elérhetőségére vonatkozó adatokat, mint vezetéknév, keresztnév, lakcím, e-mail cím, születési dátum és telefonszám. A személyazonosság igazolására kérhetjük a személyét és lakcímét igazoló dokumentumok, továbbá az adókártya számát és szkennelt másolatát.
Ön a regisztráció alkalmával megerősíti hozzájárulását ahhoz, hogy a Társaság az Ön személyi, lakcím és adóalanyiságot igazoló dokumentumairól másolatot kérjen be és azokat tárolja. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles másolatokat küldeni a fenti dokumentumokról, viszont ebben az esetben Ön nem jogosult jutaléka kiutalására vagy átutalására más tag számára.
A kérdéseivel és észrevételeivel összefüggésben önkéntesen is megadhat Önre vonatkozó személyes adatokat. Ugyanakkor javasoljuk, hogy csak azon személyes adatait adja meg, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy kielégítő választ tudjunk adni az Ön megkeresésére.
A Társaság nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Társaság tudomást szerez arról, hogy valamely Látogató az adatvédelmi törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Látogató regisztrációját törölni.
Erre tekintettel tehát nyomatékosan kérjük, hogy ne adjon meg semmilyen adatot faji vagy etnikai hovatartozására, politikai nézetére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkozólag.

9. Mi a személyes adatok kezelésének a célja?

Az Ön személyes adatait arra használjuk fel, hogy válaszoljunk az Ön észrevételeire és kérdéseire fejlesszük a Weboldalt, ideértve annak felhasználó barátabbá tételét és feltárjuk a szervereinkkel kapcsolatos esetleges problémákat.

10.Hogyan továbbíthatja a Társaság a személyes adatokat?

Társaság nem adja el, nem adja bérbe és nem kereskedik az Ön személyes adataival. A Társaság az Ön személyes adatait kizárólag a következőknek továbbíthatja:
A Társaságon belüli személyek, akikkel szükséges vagy célszerű a személyes adatok közlése a munkavégzés érdekében;
A Társaság külső szolgáltatói, mint a bankszámlát és bankkártyát szolgáltató cégek (ezen harmadik személyek nem jogosultak az Ön személyes adatait saját céljaikra felhasználni); és
Kormányzati szervek és egyéb harmadik személyek, ha a saját vagy mások jogvédelme, tulajdonának védelme, vagy saját biztonsága érdekében a jogszabály ezt kötelezővé teszi.

11. Milyen módon gondoskodik a Társaság a személyes adatok biztonságáról?

Megfelelő technikai és szervezeti garanciákat biztosítunk, amelyek annak érdekében kerültek kialakításra, hogy megvédjék az Ön személyes adatait a véletlen, jogellenes vagy jogosulatlan megsemmisítéstől, sérüléstől, elvesztéstől, megváltoztatástól, hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, továbbítástól, módosítástól, törléstől vagy egyéb felhasználástól.
A Társaság továbbá szigorú belső adatkezelési szabályzata alapján biztosítja, hogy jogosulatlanul illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a felhasználók adataihoz. A Társaság belső adatkezelési szabályzata alapján a személyes adatokat kizárólag az adatok megismerésére jogosultsággal rendelkező személyek jogosultak.

12. Mennyi ideig kezeli a Társaság az Ön személyes adatait?

Amennyiben a törvény másképp nem rendeli, a személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokra a begyűjtés céljából szükség van.

13. Egyéb weboldalra mutató hivatkozás

A Weboldalon olyan harmadik személyek által működtetett weboldalakra mutató linkek lehetnek, amelyek adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata eltérhet a miénktől. Nem tartozunk felelősséggel e harmadik személyek által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatért. Javasoljuk, hogy mielőtt böngészni kezdené harmadik személyek weboldalát vagy mielőtt bármely személyes adatát vagy egyéb információt megad további weboldalon, olvassa el azon weboldal adatvédelmi szabályzatát is.

14. Az Adatvédelmi szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa. A módosításokat a Weboldalon hozzuk nyilvánosságra és a közzététel napjával válnak hatályossá.
Javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át az Adatvédelmi szabályzat szövegét.

15. A Látogató jogai és kötelezettségei

A Látogató jogosult kérni személyes adatai módosítását, helyesbítését, illetve törlését. A látogató bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintet látogatóval kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. A Társaság a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.